Privacy Policy

Spracovanie osobných údajov

-- prehlásenie ---

Informácie o ochrane osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov zo strany občianskeho združenia Arabeska o.z. ako prevádzkovateľa, vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 GDPR, ktoré sme koncipovali formou otázok, a to tak, aby tieto informácie boli pre Vás zrozumiteľné, prehľadné a praktické:

1. Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov na webových stránkach patriacich pod správu Arabesku je občianske združenie:

Arabeska o.z.

Vinohradnícka 935/13

915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 50528726

zapísaná v Registri občianskych združení

Vaše osobné údaje spracováváme ako prevádzkovateľ, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberám prípadné ďalšie sprostredkovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.  Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať elektronicky na e-mail:  Email alebo písomne na vyššie uvedenú adresu.

2.  V akom rozsahu a prečo spracovávame vaše osobné údaje?

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Budovanie komunity a podpora fandomu Harryho Pottera

Vaše osobné údaje v minimálnom rozsahu (prihlasovacie meno a email) spracúvavame len pre potreby vytvorenia užívateľského účtu a využivania funkcií stránok prístupných z dôvodu bezpečnosti len registrovaným členom.  Všetky ostatné údaje, ktoré by bolo možné považovať za osobné, zadávate dobrovoľne a robíte tak preto, aby ste o sebe poskytli informácie členom komunity. 

Registráciou na našich stránkach vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Súhlas je dvojstupňový, k druhému potvrdeniu dochádza potvrdením registrácie kliknutím na príslušný link v emailovej správe. Ak registráciu nepotvrdíte, pôvodný súhlas sa do 24 hodín aj so zadanými údajmi automaticky vymaže.  

Doba spracovávania týchto údajov závisí od aktivity konkrétneho účtu. Pasívne vytvorené účty (bez bodov a súvisiacich záznamov) sa mažú po 5 rokov od vytvorenia. Aktívne účty, u ktorých nedošlo k opätovnému prihláseniu počas 5 rokov, sa anonymizujú (vymažú sa osobné údaje, ale účet ako taký ostáva, nie je možné sa do neho prihlásiť).  Pri posudzovaní aktivity sa prioritne posudzuje hlavná stránka, ak je účet aktívny na hlavnej stránke, považuje sa za aktívny aj na podporných stránkach.

Neposielame žiadne newslettre, marketingové kampane a  nevyužívame žiadne údaje na komerčné použitie. 

Fotografická dokumentácia, referencie

Iba na základe vášho súhlasu môžeme použiť vaše fotografie, videá alebo písomné referencie na svojich stránkach, a to do doby, než váš udelený súhlas odvoláte. Ten možno kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

3. Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem prevádzkovateľa, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Nepoužívame cookies na cielenie reklamy.

Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať priamo v prehliadači, ktorý používate, stránka však potom nemusí fungovať správne (odhlási vás po každom prekliku).

4.  Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov, najmä:

  • Zabezpečeným prístupom do našich počítačov (zabezpečené heslom).
  • Zabezpečeným prístupom do našich telefónov (zabezpečené heslom a čítačkou odtlačkov prstov).
  • Zabezpečeným prístupom do našich e-mailových schránok (zabezpečené užívateľským menom a heslom).
  • Šifrovanou komunikáciou na našom webe (platný certifikát https).
  • Zabezpečeným prístupom do členských sekcií webu (zabezpečené užívateľským menom a heslom).
  • Pravidelnou aktualizáciou softvéru.

Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom.

5. Aké subjekty majú prístup k vašim osobným údajom?

Pre zaistenie riadneho fungovania našich stránok majú prístup k osobným údajom aj tretie subjekty. Ide najmä o poskytovateľov IT služieb.

6. Uskutočňujete prenos osobných údajov do tretích krajín?

Vaše údaje nebudeme odovzdávať do tretích krajín. Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

7. Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?      

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: Email

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 14 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje považuje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. 

Právo na prenosnosť: Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie pošleme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní. 

Právo na výmaz (byť zabudnutý): Vaším ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaný zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať na email.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme radi, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

8.  Ako je to so zachovávaním mlčanlivosti?

Dovoľujeme si Vás uistiť, že osoby, ktoré budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadne iné tretej strane.

9. Používame profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní Vašich osobných údajov?

Arabeska o.z. v rámci svojich aktivít nevyužíva automatizované rozhodovanie a profilovanie.

×

Systémová informace

LAN_PAGE_17